Thông tin sản phẩm
Túi zipper

Chiều dài hữu ích túi được xác định từ khoá đến đáy túi KT: từ 40 - 410mm trở lên

Chiều rộng túi(chiều mở miệng) KT: từ 30 - 300mm trở lên

Độ dầy tối thiểu 0.05mm/1lá đến 0.12mm/lá đến nhỏ hơn 0.2mm/lá

Có in biểu tượng logo theo yêu cầu

Sản lượng cung cấp từ 4000kg đến 5000kg/tháng